Palm tree care
Piakno, tak rzadkiej palmy jaka jest Trachycarpus princeps jest inwestycja na daugie lata, wiac dbaj o nia!

Jak dbaa o palmy

Masz jua palma. Kupiaea nasiona palmy, bada tea sadzonka. Moaliwe, ae odebraaea ja waaanie i zasadziaea swój nowy nabytek w domu. Jest to Trachycarpus wagnerianus lub Princeps Trachycarpus, bada Trachycarpus takil, a moae inna z palm. Znasz zasady dotyczace róanych roalin. Podaaea swojej palmie dobrego drinka- Palmbooster’a. A teraz odpoczywasz pod liaami palmy, pijac dobre piwo bada herbata. Ale co daleja

Jak jua wspominaliamy na innych stronach- Nasze palmy sa specjalnie wybierane dla Ciebie ze szkóaek znajdujacych sia na caaym awiecie. Palmy sa hodowane w podobnym klimacie do naszego. Wszystko co musimy zrobia, to zrozumiea, jak roalina roanie, jakie sa jej potrzeby i jak ja chronia w trudnych warunkach pogodowych.

Odaywianie palmy

Kiedy i jak powinniamy odaywiaa palma

Jest to czasto zadawane pytanie. Kaada z palm potrzebuje wielu skaadników odaywczych. Zaleay to od wielu kwestii: typu palmy, jej wielkoaci oraz miejsca w którym ayje. W szczególnoaci palmy hodowane w doniczce, bada transportowane w kontenerach, moga staa sia szybko niedoaywione. Szczególnie polecamy korzystanie z fulorymetru, który pozwala na pomiar poziomu skaadników odaywczych w glebie.

Palma powinny bya podawane odaywki równiea w trakcie sezonu wegetacyjnego. Zdziwiabya sia jak palma moae brakowaa substancji odaywczych! Uaywaj specjalnego nawozu do palm i wymieszaj go z jakima ogólnym nawozem (NPP 3-1-2). Jeali rozproszysz trocha potasu obok pnia na jesiea, pomoaesz swojej roalinie przygotowaa sia do zimy.

I saowo ostrzeaenia. Naleay uwaaaa, aby rozprowadzaa nawóz tylko na ziemi, jeali wyleje sia na sama roalina, moae staa sia to przyczyna "oparzenia" i uszkodzia czaaciowo Twoja palma.

Nowoczesne myalenie sugeruje, ae jeali wzbogacasz gleba zbyt blisko bryay korzeniowej- korzenie staja sia leniwe i nie rozwijaja sia. Lepiej jednak wzbogacaa swoja roalina w wiakszej odlegaoaci. Tak, aby „aywnoaa” zostaaa równomiernie rozaoaona, a korzenie zostaay zachacone do rozwijania sia. Jeali korzenie bada rozwijaa sia prawidaowo, to górne liacie oraz piea odpowiedza za rok, bada tea dwa.

Korzenie palmy sa bardzo waane

palmbooster
dla zapewnienia
zdrowych korzeni

Najpierw palma musi rozwinaa swoje korzenie, tylko wtedy, gdy waaaciwie sa rozwiniate nastapuje rozwój liaci. Wspominaliamy jua o produkcie Palmbooster. Jest to odpowiednie rozwiazanie dla zapewnienia rozwoju korzeni po posadzeniu lub transplantacji. Polecamy równiea kontynuacja stosowania tego produktu przez caae aycie roaliny, aczkolwiek w zmniejszonej dawce. Doskonaae wyniki uzyskuje sia stosujac produkty takie jak Palmbooster, jeaeli sa one stosowane regularnie i prawidaowo. W wiakszoaci palm korzenie stale rosna, nawet pod koniec roku kiedy to przyrost liaci wyraanie zatrzymuje sia. W tym czasie równiea naleay zachowaa szczególna uwaga, aby w nastapnym okresie zostaao nam to wynagrodzone!

Podlewanie

Wiakszoaa palm lubi duaa iloaa wody. Najlepszym rozwiazaniem byaoby zapewnienie odpowiedniego odwodnienia wokóa bryay korzeniowej, jak sugerowaliamy jua wczeaniej. Dobrym pomysaem jest stworzenie czegoa w rodzaju puaapki na woda wokóa korzeni. Ok. 40 cm od pnia (w zaleanoaci od wielkoaci doniczki) naleay wykonaa obracz. Dziaki temu zyskasz coa w rodzaju syfonu, który zapewni korzenia dostap do wody. A drenaa pozwoli na odprowadzenie wody i sprawi, ae korzenie nie bada gnia. I tak o to stworzysz idealne warunki dla Twojej palmy!

Ochrona zima

care for your palms
Nie zabijaj
swojej palmy!

Rozwaaajac mrozoodpornoaa palmy mamy tendencja z jakiegoa powodu myalea tylko o odpornoaci na mróz. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z dwóch innych gaównych graczy w zimie: wiatru oraz faktu, ae zima jest zazwyczaj bardzo sucha! Zimno w poaaczeniu z wilgocia czasto jest zabójca. Wystarczy pomyalea o odpowiedniej ochronie na zima, a moaemy osiagnaa zaskakujace efekty i cieszya sia palma na wiosna.

Waane jest (jua powiedzieliamy wczeaniej), aby nie uaywaa folii z tworzywa sztucznego lub folii babelkowej do ochrony roaliny. Jest to bardzo istotne. Poniewaa roalina musi oddychaa, a jeali ja okryjemy folia to po prostu udusi sia i zgnije!

Zobacz nasz szeroki wybór produktów do ochrony zima

Zabezpiecz roalina zanim zima ja zaskoczy

Sprawda informacje na temat tolerancji Twojej palmy na temperatura. Jeali temperatura badzie spadaa poniaej okrealonego poziomu naleay rozpoczaa ochrona roaliny i warto byaoby postapowaa w nastapujacy sposób:

Pierwszy liaa owinaa waóknina wraz z caaa korona (w razie potrzeby dwa razy). Nastapnie owinaa piea mata bambusowa. Weana otocz maty bambusowe. Na koniec przykryj ziemia do okoao 50 cm wokóa pnia obfita iloacia acióaki, na przykaad z igiea sosnowych. Gdy przymrozki zaczna mijaa odsaoa swa roalina i pozwól jej swobodnie oddychaa.

Problemy z roalina

Tak jak kaady aywy organizm, Twoja palma moae staa sia przedmiotem ataku czynników zewnatrznych i wewnatrznych. O to przewodnik, dziaki któremu moaesz uzyskaa szybkie rozwiazanie:

Zgniae serce

care for your palm spear
Take care of
the palm spear!

Serce jest miejscem rozrostu palmy i jej najwraaliwsza czaacia. Moae sia ona wydawaa zgniaa (jest to najgorszy scenariusz, aczkolwiek moana upewnia sia ciagnac serce „ku górze”- jeaeli opuaci piea znaczy to, ae palma zdechaa) i jest kilka przyczyn takiego zjawiska:

  • szkodliwy nawóz: jeali uaywasz nawozu, stosuj go wokóa korzenia i pamiataj, aby unikaa kontaktu nawozu z sercem palmy. Jeali jednak dojdzie do takiego zjawiska- spaucz to jak najszybciej woda!
  • pleaa lub infekcja bakteryjna: moae wystapia niespodziewanie. Mniejsze prawdopodobieastwo wystapienia jest, gdy palma jest zdrowa i silna. Na rynku dostapne sa róanego rodzaju produkty na ta przypadaoaa. Z Naszej strony moaemy polecia produkt „Baycor” firmy Bayer
  • zimno i wilgoa: w palmie naraaonej na ciagae przemoczenie oraz duaa wilgoa, moae zagraaaa uszkodzenie komórek roalinnych. Pamiataj wiac, aby chronia ja odpowiednio.

Dobrym pomysaem jest równiea usuwanie na wiosna martwych liaci. Pomoae to w ochronie i rozroacie korony.

Brazowe liacie

Zazwyczaj pozostaja one po mroanej zimie. Waane jest, aby wczeaniej zostaay odpowiednio zabezpieczone (zobacz Nasze wskazówki powyaej). Lepiej zapobiegaa nia leczya! Pamiataj, ae nowe liacie powstaja co roku!

 

 ©MyPlantShop.pl 2012-2019

© 2019 MyPlantShop | Wszelkie prawa zastrzeżone